ریزش مو با الگوی زنانه نیز به صورت آلوپسی آندروژنیک شناخته می شود که با نازک تر و کمرنگ تر شدن آغاز شده و در نهایت با ریزش منتشرموها تظاهر می یابد. در حالی که مشخصه آن حفظ و باقی ماندن خط رویش موی پیشانی است. همچنین ممکن است ریزش مو در خانم ها با پسرفت از ناحیه تمپورال (گیجگاهی) دو طرف همانند آنچه در الگوی مردانه رخ می دهد، تظاهر یابد. موهای نواحی پاریتال (آهیانه) و پس سری معمولاً تحت تأثیر ریزش قرار نمی گیرند. هماند مردان، این نوع ریزش مو اسکار باقی نمی گذارد.

 


 

ریزش مو با الگوی زنانه برای خانم ها مشکل ساز است. چون مشکلاتی از نظر اجتماعی و اعتماد به نفس برایشان ایجاد می کند. در حالی که در مردان این مشکلات کمتر است.
 

 

مردانه

زنانه

تشخیص های افتراقی

ندارد

تلوژن افلوویوم، داروها،اختلالات هورمونی، رژیم، تروما

پیشرفت طبیعی

ناپایدار، عقب کشیدن خط ریزش مو، طاسی

ثابت ماندن خط رویش مو، نازک شدن منتشر تدریجی، عدم طاسی کامل

قطر موها

بین افراد مختلف متفاوت است

بین افراد مختلف متفاوت است

ضربه احساسی

آشفتگی احساسات و تغییر در ظاهر فیزیکی فرد همراه با پذیرش اجتماعی دارد

آشفتگی احساسات و تغییر در ظاهر فیزیکی فرد همراه با عدم پذیرش اجتماعی فرد

مراقبت از مو

شستن مرتب و کوتاه کردن موها، می توان از کلاه استفاده کرد

شستن و کوتاه کردن مرتب موها، رنگ کردن تقریباً دائمی، خودداری از محکم بافتن موها، محک شانه کشیدن، سشوار کردن

ریزش مو با الگوی زنانه در مقایسه با الگوی مردانه